T
Tapeworms
Teething
Tennis elbow
Testicular lumps
Tetanus
Thogota Virus
Threadworms
Thrush
Thyrotoxicosis
Tick bite
Tinea- Ringworm
Tinnitus
Tiredness
Tonsillitis
Tooth Decay
Toothache
Toxoplasmosis
Trachoma
Traveler's diarrhea
Trench Fever
Trichoderma
Trichomonas
Trichophyton
Trichospora
Tuberculosis
Typhoid fever